Šā gada 30. jūnijā spēkā stājās Eiropas Komisijas regulas grozījumi, kuri paredz izmaiņas maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi nosacījumu piemērošanā.

Grozījumi paredz, ka lauksaimniekiem, kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, kas atbilst 5% aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības izveidē.

Līdz ar to būs aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus šādā ekoloģiski nozīmīgā platībā:

 • papuvē (6 mēnešu periodā līdz 15. jūlijam);
 • starpkultūru aizņemtā platībā (astoņas nedēļas noteiktajā “turēšanas” periodā no 1. septembra līdz 31. oktobrim);
 • zālāju pasēja platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas;
 • platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi (augšanas periodā, kamēr kultūraugs atrodas uz lauka).

Ekoloģiski nozīmīgas platības izveidošanas vajadzībām slāpekli piesaistošus kultūraugu turpmāk varēs sēt ne tikai tīrsējā, bet arī maisījumā ar citiem kultūraugiem – graudaugiem vai stiebrzālēm. Taču vienlaikus jānodrošina, lai sējumā pārsvarā būtu slāpekli piesaistoši kultūraugi.

Kā norāda Zemkopības ministrijā, piemēram, par platību, kurā āboliņš sēts maisījumā ar stiebrzālēm, nebūs iespēja saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu par proteīnaugiem. Tomēr proteīnaugi, piemēram, zirņi, sēti maisījumā ar graudaugiem, būs piemēroti prasības izpildei un par šo platību varēs saņemt arī brīvprātīgi saistīto atbalstu par proteīnaugiem.

Papuve, kas deklarēta ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības izpildes mērķim, jāsaglabā vismaz sešus mēnešus un vismaz līdz kārtējā gada 15. jūlijam.

Vienlaikus ir vienkāršotas vairāku veidu prasības, akcentē ministrijā. Plašāka informācija par izmaiņām pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā

 

Atbalstot lauksaimniekus, Latvijas Šķirnes Sēklas piedāvā gatavus sēklu maisījumus, kas paredzēti jauno zaļināšanas prasību izpildei:

 

 • Zaļai zemei S: starpkultūru maisījumi, atbilstoši MK noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 116. punkta 116.9 apakšpunktam. Sēja ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim. Sējums jāsaglabā vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim, un šajā laika posmā netiek lietoti ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi.
 • Zaļai zemei S1: maisījums augsnes dziļirdināšanai. Eļļas rutkam ir viena no visdziļākajām sakņu sistēmām /līdz 2 m/, baltām sinepēm līdz 1,5 m.
 • Zaļai zemei S2: maisījums ar augstu tauriņziežu saturu augsnes bagātināšanai ar slāpekli.
 • Zaļai zemei S3: maisījums bez krustziežiem.
 • Zaļai zemei N: maisījumi ar slāpekli piesaistošiem kultūraugiem, atbilstoši MK noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 116.8. apakšpunktam: maisījumi, kas veidoti no slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem ar graudaugiem vai stiebrzālēm, ja slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars pēc sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas ir lielāks par 50%.
 • Zaļai zemei N1: maisījums ar sarkano āboliņu kombinētai izmantošanai – pirmais pļāvums zaļmasai vai skābbarībai (tranšejās), atālus var izmantot pļaušanai vai ganīšanai.
 • Zaļai zemei N2: maisījums vieglām minerālaugsnēm.
 • Zaļai zemei N3: maisījums ar augstu lucernas īpatsvaru pļaušanai, zaļmasain un skābbarībai (tranšejās).

 

Par katru maisījumu vairāk informācijas atradīsiet sadaļā “Sēklas lauksaimniecībai” šeit.