www.seklas.lv

 

DISTANCES LĪGUMS

UN MĀJASLAPAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 

Līguma priekšmets

 

 • Pārdevējs –  interneta tirdzniecības vietnes seklas.lv, turpmāk tekstā – Mājaslapa,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS”, reģistrācijas Nr. 40103090657, juridiskā un faktiskā adrese: Struktoru iela 14A, Rīga, LV-1039, elektroniskā pasta adrese: {{Antiharvest email protection notice}} , tālruņa numurs: +371 67551834, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk tekstā – Līgums un/vai Noteikumi, piedāvā un pārdod Preci Pircējam.
 • Pircējs– rīcībspējīga persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un veic pasūtījumu Mājaslapā. Veicot pasūtījumu Mājaslapā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un ir tiesīga iepirkties Mājaslapā.
 • Prece – jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod Pārdevējs Pircējam Mājaslapā.
 • Pasūtījums – Pircēja veikta darbība Mājaslapā, veicot Preču iegādi Mājaslapas platformā.
 • Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  Pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par pasūtīto Preci.
 • Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pircējam iepērkoties Mājaslapā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī.
 • Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Mājaslapas pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Mājaslapu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Mājaslapas darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.
 • Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Mājaslapā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

 

 Datu aizsardzība

 

 • Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
 • Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Mājaslapas pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem tikai ar atsevišķu Pircēja piekrišanu.
 • Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Mājaslapas administrēšanu, Preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
 • Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi un ievērojot normatīvo aktu prasības.

 

 Preču pasūtīšana

 

 • Veicot Pasūtījumu, nepieciešams norādīt Preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru, telefona numuru un elektroniskā pasta adresi.
 • Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto Preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.
 • Pēc Preces pasūtīšanas Mājaslapā Pircējs uz norādīto elektroniskā pasta adresi saņem apstiprinājuma elektronisko vēstuli. Minētā elektroniskā vēstule apstiprina Pircēja Pasūtījuma saņemšanu. Gadījumā, ja apstiprinājums netiek saņemts, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi {{Antiharvest email protection notice}} vai zvanot pa tālruni +371 67551834.
 • Lai veiktu izmaiņas Pircēja Pasūtījumā, Pircējam nekavējoties jāsazinās ar Pārdevēju, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi {{Antiharvest email protection notice}} vai zvanot pa tālruni +371 67551834. Pārdevējs negarantē izmaiņu veikšanu.

 

Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

 

 • Preču cenas Mājaslapā izveidotajā Pasūtījumā tiek norādītas euro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Mājaslapā pasūtījuma veikšanas brīdī.
 • Pircējs par Precēm un to piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Mājaslapā norādītajām apmaksas iespējām.
 • Pasūtījuma apstrāde tiks uzsākta pēc maksājuma saņemšanas. Pircējam par pasūtītajām Precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma brīdī vai 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Ja Pircējs izvēlas Preci saņemt uz vietas kādā no Pārdevēja filiālēm, apmaksu par Pasūtījumu iespējams veikt arī ar maksājuma karti vai skaidrā naudā Pārdevēja filiāles kasē.
 • Tikai saņemot samaksu par Precēm un/vai piegādi, tiek izpildīts Pasūtījums un noteikts Preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā vai Pārdevēja filiāles kasē, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.
 • Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Mājaslapā norādītie Preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no Preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 

Preču piegāde

 

 • Pārdevējs piegādā Mājaslapā pasūtītās Preces Pircēja norādītā adresē ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību (SIA “Venipak Latvija” – pasūtījumiem līdz 350 kg un SIA “Latvijas Šķirnes Sēklas” – pasūtījumiem sākot no 350 kg) vai, saņemot Preces kādā no Pārdevēja struktūrvienībā (veikalā), kuru adreses norādītas Mājaslapā, bez papildus samaksas.
 • Preces piegādes cena un piegādes laiks (termiņš) tiek norādīts Mājaslapā katram pasūtījumam atsevišķi pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 • Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs piegādā Preces tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.
 • Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku Preču daudzumu, par to iepriekš informējot Pircēju un nepieciešamības gadījumā veikt pārrēķinu.
 • Ja Pārdevējs piegādā Pircējam Preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto Preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto Preci.
 • Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircēja Pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem Preces pašai. Ja pasūtītās Preces saņems nevis Pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona Pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja Preci piegādes adresē saņems cita persona.
 • Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām Precēm, ja Preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet Preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi.
 • Pārdevējs piegādā Pircējam Preces Mājaslapā norādītajā termiņā vai Pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.
 • Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.
 • Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto Preču kvalitāti, tai skaitā Preču derīguma termiņus un marķējumus valsts valodā. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas Preces, vai Precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi un marķējumi valsts valodā, pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā -  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto Preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas Preces, pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.
 • Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai Pasūtījumā norādītā persona Preču piegādes brīdī atrastos Pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu Preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (Pārdevēja eksemplārā), ja Preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.
 • Ja Pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

 

Preču atgriešana

 

 • Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs Preces līdz derīguma termiņa beigām.
 • Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” noteiktā kārtībā.
 • Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes.
 • Prece tiek pieņemta atpakaļ tīra, neizlietota, orģinālajā iepakojumā un svarā. Ja Pircējs vēlas atgriezt Preci un saņemt atpakaļ naudu par pirkumu, atteikuma iesniegums noformējams atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām un nosūtāms elektroniski uz {{Antiharvest email protection notice}} . Pircējam Prece jānosūta vai jāpiegādā uz kādu no Pārdevēja struktūrvienībām (veikaliem), kuru adreses publicētas Mājaslapā. Atpakaļ sūtījumam jāpievieno aizpildīta veidlapa “Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu”, kura pievienota rēķinam pie Preces saņemšanas. Sūtīšanas izmaksas sedz Pircējs. Samaksātā Preces vērtība ar pārskaitījumu tiks veikta uz Pircēja kontu, no kura tika saņemts maksājums (ja Pircējs nav norādījis citu bankas kontu un saņēmēju). Naudas atgriešana tiek veikta 14 dienu laikā no Preču saņemšanas dienas.
 • Ja Pircējs atgriež Preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
 • Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
 • Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus Preces piederumus. Ja Prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu.
 • Pircējs nav tiesīgs izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta noteiktajos gadījumos.
 • Pircējs ir tiesīgs izmantot visas likumīgās tiesības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

Preču kvalitātes garantija

 

 • Visu Mājaslapā pārdodamo Preču īpašības ir norādītas Preces aprakstā katras Preces individuālā kartiņā kā apraksts.
 • Pārdevēja Mājaslapā izvietotas sertificētas sēklas un sēklu maisījumi, kuri atbilst Sēklu un šķirņu aprites likuma un normatīvajiem aktiem par sēklu tirdzniecību. Pārdevējs līdz ar Preces nodošanu Pircējam izsniedz sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus, ko izdevis Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) Sēklu kontroles departaments.
 • Sertificētu sēklu derīguma un garantijas termiņš ir 1 (viens) gads.

 

Citi noteikumi

 

 • Ja Preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.
 • Ja piekļūšana Mājaslapai vai pasūtījuma veikšana Mājaslapai nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem
 • Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Mājaslapas Preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no Preču izskata dabā.
 • Pircējam ir tiesības izteikt savu viedokli par Pārdevēja pakalpojumu kvalitāti nosūtot elektronisko vēstuli uz elektroniskā pasta adresi {{Antiharvest email protection notice}} vai zvanot tālruni +371 67551834.
 • Jebkādi strīdi starp Pircēju un Pārdevēju, kas varētu rasties saistībā ar Līgumu tiks risināti abpusēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā nav iespējams rast risinājumu, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, iztulkošanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, gadījumā, ja Pircējs tajā vērsies, un/vai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Pircējs apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, norādītā adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs) apstrādei un uzglabāšanai, lai nodrošinātu Līgumā un Noteikumos norādīto saistību izpildi, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem.

 

Pircējs apliecina, ka piekrīt savu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, norādītā adrese, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs) apstrādei un uzglabāšanai Pārdevēja mārketinga pasākumu rīkošanai un  īstenošanai un piekrīt šajā sakarā saņemt informāciju un korespondenci no Pārdevēja.

 

 

Apstiprināts: 2018. gada 3. aprīlī

 

Atjaunots: 2018. gada 3. aprīlī

 

Pateicībā par sadarbību,-

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS”

valdes priekšsēdētājs Uģis Dronka