SIA “LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS”

 PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Latvijas Šķirnes Sēklas” klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Latvijas Šķirnes Sēklas” (turpmāk – Latvijas Šķirnes Sēklas), vienotās reģistrācijas Nr. 40103090657, juridiskā adrese Rīgā, Struktoru ielā 14a, LV-1039, tālrunis: 67551834, e-pasts:{{Antiharvest email protection notice}} , mājaslapa: www.seklas.lv.

2. Latvijas Šķirnes Sēklas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: {{Antiharvest email protection notice}} . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Latvijas Šķirnes Sēklas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un paskaidrojumi norādīti privātuma politikas 5.punktā.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām - klientiem, Latvijas Šķirnes Sēklas produktu pircējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • Latvijas Šķirnes Sēklas uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

 

Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Latvijas Šķirnes Sēklas

5. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Latvijas Šķirnes Sēklas, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Latvijas Šķirnes Sēklas ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 9. punktā norādītājiem mērķiem:

 • vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • dati, kurus Klients pats paziņo Latvijas Šķirnes Sēklas.

6. Latvijas Šķirnes Sēklas rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Latvijas Šķirnes Sēklas.

8. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Latvijas Šķirnes Sēklas interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

9. Latvijas Šķirnes Sēklas apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • pirkuma rēķina sagatavošanai un pirkuma darījuma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
  • preču piegādei (distances līguma saistību izpildei);
  • garantijas saistību izpildei;
  • esošo produktu uzlabošanai un jaunu produktu attīstībai;
  • produktu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai; 
  • parādu atgūšanai un piedziņai; 
  • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

- klienta identificēšanai;
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. Latvijas Šķirnes Sēklas apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Preču pirkšanas darījuma (t.sk. distances līguma) noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu darījumu/līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Latvijas Šķirnes Sēklas saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs- lai realizētu no Latvijas Šķirnes Sēklas un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Latvijas Šķirnes Sēklas leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai- lai nodrošinātu Latvijas Šķirnes Sēklas nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

 

11. Latvijas Šķirnes Sēklas leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • ražot un izplatīt Latvijā sertificētas zālaugu, zāliena un citu starpkultūru sēklas un to maisījumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pirkuma darījuma vai distances līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt pirkuma darījuma, distances līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai
 • saglabāt Klientu pieteikumus preču iegādei, kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz kontakttālruni vai interneta mājas lapā;
 • analizēt Latvijas Šķirnes Sēklas mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • veikt Klientu aptaujas par precēm un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot produktu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 

Personas datu apstrāde

12. Latvijas Šķirnes Sēklas apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Latvijas Šķirnes Sēklas saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Ar Klientu noslēgtā pirkuma darījuma t.sk. distances līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Latvijas Šķirnes Sēklas var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes. Ja izpildot šos uzdevumus, Latvijas Šķirnes Sēklas sadarbības partneri apstrādā Latvijas Šķirnes Sēklas rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Latvijas Šķirnes Sēklas datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Latvijas Šķirnes Sēklas ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

14. Latvijas Šķirnes Sēklas sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Latvijas Šķirnes Sēklas prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Latvijas Šķirnes Sēklas uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

15. Latvijas Šķirnes Sēklas aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Latvijas Šķirnes Sēklas saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;
 • klientu datu šifrēšanu;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. Latvijas Šķirnes Sēklas neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai citu preču pirkuma darījuma laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu preču pirkuma darījum izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai savstarpējo norēķinu ietvaros vai kurjera pakalpojumu uzņēmumam preču piegādes nodrošināšanai).
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Latvijas Šķirnes Sēklas leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Latvijas Šķirnes Sēklas leģitīmās intereses.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

17. Latvijas Šķirnes Sēklas glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais preču pirkuma darījums t.sk. distances līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Šķirnes Sēklas vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klients, sazinoties ar Latvijas Šķirnes Sēklas, var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos mainīt.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Latvijas Šķirnes Sēklas piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Latvijas Šķirnes Sēklas veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Latvijas Šķirnes Sēklas leģitīmajām interesēm).

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Latvijas Šķirnes Sēklas birojā un juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

22. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Latvijas Šķirnes Sēklas pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. Latvijas Šķirnes Sēklas atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

24. Latvijas Šķirnes Sēklas nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

25. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, produktu pirkšanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot interneta mājas lapā www.seklas.lv produkta/u pirkuma darījuma brīdī, vai Latvijas Šķirnes Sēklas tirdzniecības vietās.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu klātienē Latvijas Šķirnes Sēklas tirdzniecības vietās, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

29. Latvijas Šķirnes Sēklas veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

30. Saziņu par preces pirkuma darījuma izpildi Latvijas Šķirnes Sēklas veic uz Klienta pieprasījuma vai distances līguma pamata (piemēram, preces piegādes laika saskaņošana, informācija par rēķiniņu u.c.)

 

Komerciāli paziņojumi

31. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Latvijas Šķirnes Sēklas pakalpojumiem veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

32. Klients piekrišanu Latvijas Šķirnes Sēklas komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Latvijas Šķirnes Sēklas mājas lapā vai klātienē Latvijas Šķirnes Sēklas tirdzniecības vietās.

33. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi {{Antiharvest email protection notice}} ;
 • zvanot uz Latvijas Šķirnes Sēklas biroja kontakttālruni 67551834;
 • klātienē Latvijas Šķirnes Sēklas tirdzniecības vietās;

34. Latvijas Šķirnes Sēklas pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. Latvijas Šķirnes Sēklas mājaslapa šobrīd neizmanto sīkdatnes.

36. Latvijas Šķirnes Sēklas mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Latvijas Šķirnes Sēklas nenes atbildību.

 

Citi noteikumi

37. Latvijas Šķirnes Sēklas ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Latvijas Šķirnes Sēklas mājaslapā www.seklas.lv

38. Latvijas Šķirnes Sēklas saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Latvijas Šķirnes Sēklas mājaslapā.

39. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 27.augustā.

 

 

Pateicībā par sadarbību,

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS”

valdes priekšsēdētājs Uģis Dronka